ebşitlemek eb‧şit‧le‧mek işlik

seret ebşir

  • Ebşitläp ýakaňdan tutarys towlap. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Şeýle hezillik bilen pilimi göterip, oba sowetiniň kontorasyna bardym welin, sekretar ýakamdan ebşitläp tutdy. («Tokmak» žurnaly)

  • Onuň ýakasyndan ebşitläp tutdy-da, ýumrugy bilen ony ýene-de urdy. (N. Pomma, Egri eýikmez)

  • Haçan kesel ýakaňdan ebşitläp tutýança gezip ýörmeli däl! (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
  • ebşitläp