eşret at

  1. Lezzet, rähnet, bagtlylyk.

    • Tüweleme, sen-ä ömrüňde görmedik eşrediňi gördüň! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

    • Gök çaý bilen palawyň eşredinden görsene! (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

    • Göwnüme bolmasa, şeýle eşret maňa heniz ömürmde duş gelmedik ýaly bolup göründi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Adamlaryň isleglerini kanagatlandyrmaga hyzmat edýän haýyrly zat, maddy bolluk.