eşidilmek işlik

 1. Gulagyň bilen eşitmek, gulaga ilmek.

  • Soňky günlerde ýerleriniň içinde traktorlaryň hem sesleri tarlap eşidilmeýärdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Şol wagt koridoruň aňyrsynda galmagal eşidildi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Şol wagtda bolsa Jonnuk batyryň gulagyna tanyş bir ses eşidilipdir. (B. Kerbabaýew, Jonnuk Batyr)

  • Iliň matasyny dokardy, tä il ýatýança onuň daragynyň sesi eşidilerdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 2. Mälim bolmak, aýan bolmak, bilinmek.

  • Onuň geljekdigi eşidildi.

 3. Bir meselä seredilmek, garalmak, diňlemek.

  • Onuň hasabat doklady ertir eşidiljek.

 4. Diňlenmek, gulak asylmak, gulak salynmak.

  • Ol wagtlar radio eşidilýärdi.