eňsi

Sowuk girmezlik üçin öýüň gapysyna tutulýan gölsüz kiçiräk haly.

  • Şol wagt ak öýüň eňsisini ýokary serpip, orta boýly bir gelin çykdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Eňsini çaltlyk bilen bir tarapa serpdi. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)