eňremek eň‧re‧mek işlik

Gynançdan ýaňa zaryndan gözýaş etmek, zar-zar aglamak, aglamak.

 • Sen gyssanma, biz ol eňrän eneleriň, gyrlan çagalaryň aryny alarys. (B. Soltannyýazow, Kümüş)

 • Iki elini ýüzüne tutup, güňleç ses bilen eňredi. (M. Gorkiý, Ene)

 • Köp eňredi Nabat pahyr, Çagalary hem aglaşdy. (Çary Aşyr, Poemalar)

gan eňremek

Bir zatdan ýa-da birinden zeýrenip, güýçli närazylyk bildirmek, nalyş etmek.

 • Gan eňremek kesbini Leýli bilen bäs etdim. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • eňredi
 • eňredim
 • eňrejekmi
 • eňreme
 • eňremek
 • eňremekden
 • eňremelere
 • eňremeleri
 • eňremeleriniň
 • eňremeli
 • eňremeseň
 • eňremesine
 • eňremesini
 • eňremäniň
 • eňresene
 • eňreýän
 • eňrän
 • eňränim
 • eňräp
 • eňräpdir
 • eňrär