eňremek işlik

Gynançdan ýaňa zaryndan gözýaş etmek, zar-zar aglamak, aglamak.

  • Sen gyssanma, biz ol eňrän eneleriň, gyrlan çagalaryň aryny alarys. (B. Soltannyýazow, Kümüş)

  • Iki elini ýüzüne tutup, güňleç ses bilen eňredi. (M. Gorkiý, Ene)

  • Köp eňredi Nabat pahyr, Çagalary hem aglaşdy. (Çary Aşyr, Poemalar)

gan eňremek

Bir zatdan ýa-da birinden zeýrenip, güýçli närazylyk bildirmek, nalyş etmek.

  • Gan eňremek kesbini Leýli bilen bäs etdim. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)