eňmek işlik

 1. Aşaklygyna gaýtmak, inmek.

  • Ol öňki gelen bilen-ýol bilen aýlanyp gaýtman, kötel ýoda bilen dagyň jülgelerinden eňdi-de, öňlerine bakan gönüläp gaýtdy. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

  • Duşmanyň alty sanysy göwresini saklap bilmän aşak eňdi. (B. Soltannyýazow, Kümüş)

 2. Bir tarapa ýüzlenmek, gitmek.

  • Biz gündogar tarapa eňmeli. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 3. Hüjüm etmek, çozmak, topulmak.

  • Duşmanyň üstüne baka eňdiler. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Bular üstlerine eňmäge taýýar. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

eňen ugruna çapyp oturmak

Dogry hem bolsa, nädogry hem bolsa öz diýeniňi tutup oturmak.