eňňit sypat

Beýiklikden peselip gaýdan ýer üsti, ýapaşak ýer, ýapgyt.

 • Ony eňňide tarap agdardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Ençe eňňitlerde ýaplar döreder. (A. Kekilow, Söýgi)

 • Depäniň eňňidine Aýyň ýagtysy düşýärdi. («Mydam taýýar» gazeti)

 • Maşyn ýol eňňitlerinden okdurylyp gelýärdi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem eňňit - eňňidi.

eňňit etmek

 1. Eňňit görnüşi bermek, ýapgyt etmek.

  • Münlüp düşülýän ýeri eňňit etmek;.

 2. Aşaklamak, peselmek, egilmek.

  • Al-asmandan günbatara bakan eňňit eden mähnet Günüň tomusky howry biraz öçen ýaly syzylsa-da, onuň joşgunly çogy bütin gözýetime kümüş nuruny heniz bolluk bilen dökýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Onuň bütin göwresi pişegiň zarbyna aşak eňňit edýär. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 3. Bir tarapa ýüzlenmek, gitmek.

  • Obadan oňalga tapmadyk daýhan ikiden-ýekeden şähere eňňit edýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gylyç bir ýaňa eňňit edenden soň, ony kes-kelläm gaýtaryp bolmaýany onuň gözüni öňüne geldi. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)