eýlemek eý‧le‧mek 1 işlik

 1. Eý bermek, derini eýe ýatyrmak, eý berip bejermek.

  • Stepan gaplaňyň derisini eýlemek bilen meşgul boldy. («Mydam taýýar» gazeti)

 2. Bir zady ikinji bir zat bilen garyşdyryp, gatyşdyryp gysmak, basmak, owkalamak bilen olary biri-birine utgaşdyrmak, durnukly etmek, eýini ýetirmek.

  • Ol sygyr tezegi bilen samany garyp, eýläp oturan eken. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

eýlemek eý‧le‧mek 2 işlik

Könelişen söz seret etmek 1

 • Atam-enem kast eýledi janyma. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Şahym, maňa rehim eýle! (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • eýledi
 • eýledigiňçe
 • eýledik
 • eýlediler
 • eýledim
 • eýledir
 • eýlediň
 • eýlediňmi
 • eýlegin
 • eýlejekler
 • eýleme
 • eýlemegiň
 • eýlemek
 • eýlemeklik
 • eýlemekçi
 • eýlemeli
 • eýlemesin
 • eýlemez
 • eýlemezdim
 • eýlemezler
 • eýlemän
 • eýlemäni
 • eýlemäň
 • eýlese
 • eýleseler
 • eýleseň
 • eýlesin
 • eýleýän
 • eýleýänler
 • eýleýär
 • eýleýärler
 • eýläli
 • eýlän
 • eýländir
 • eýlänler
 • eýläp
 • eýläpdir
 • eýläpdirler
 • eýlär
 • eýlärdi
 • eýlärdim
 • eýlärler
 • eýlärsiň
 • eýläýin
 • eýläň