eýelik

Eýe bolmaklyk, eýe boluş ýagdaýy, hojaýynlyk.

  • Siziň jaýyňyz meniň eýelik edýän jaýym bilen bir hatarda bolar. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

  • Onuň üçden birine Halnazarlar eýelik etdi. Gürrüňdeşi başga bolsa-da, Şeker onuň bütin durmuşyna eýelik etdi. (B. Kebabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ynha adamlaryň, eýelik et! -- diýip, çatmasyna gitdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem eýelik - eýeligi.

eýelik düşüm

«Kimiň? Nämäniň?» diýen soraglara jogap bolýan düşüm.

eýelik gözi bilen seretmek

Öz zadyň ýaly görmek, oňat seretmek.

  • Jaý hem jaý welin, tohum gylýallara eýelik gözi bilen seredip idetmek hem gerek-diýdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)