eýelemek işlik

 1. Bir zady özüňki etmek, öz ygtyýaryňa geçirmek, eýe bolmak.

  • Ol kitaby eýýäm eýeläpdir.

 2. Ele almak, ele salmak, basyp almak.

  • Demirgazyk taýdan Daşkent-Moskowa otly ýoluny kesip, ataman Dutow ýaňadandan Orenburgy eýeledi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Olar on ikinji iýulda Aşgabatda hem Gyzylarbatda häkimiýeti eýelediler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Olar ýabyň köprüsini eýelänlerinde, gije özüniň garaňky perdesini bütin äleme ýaýypdy. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)

 3. Bir ýerde jaýlaşmak, ýerleşmek, ornaşmak.

  • Ellerini işden boşanan beýleki adamlar-da özleriniň at-abraýlaryna laýyk bolan ýerlerini eýelediler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)