1 ümlük

Birine habar gatylanda ulanylýan ýüz tutma söz-ümlük.

 • Eý, akmak geçi, indi tä ölýänçäň, gurrugyň içinde galyber! («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

 • Eý, tilki dost, sen bir gün hem işlemediň! («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

 • Eý, oglanlar, Çarwa aga gelýär! -- diýen ses çykdy. (B. Gurbanow, Çarwa Mergeniň gürrüňi)

 • Eý, gurrandazlar men il içinde aýdyşyp ýeňene, göreşip ýykana barjak! -- diýip, özüm wada etdim. («Görogly» eposy)

 • Eý, Jepbar, şu günki habary eşitdiňizmi?! (G. Gurbansähedow, Ýürek daş däl)

2

Derini, hamy işläp bejermek, üçin ulanylýan gatyk, ajadylan unly garyndy.

 • Mergen aga derä eý berip- çaý içmäge oturdy.

eý almak

Eýiň derä, hama oňat siňmekligi, ornaşmaklygy, ýeterlik eýlenmek, eýi ýetmek.

 • Ol deriler oňat eý alypdyr.

eýden çykarmak

Deri, ham ýeterlik wagtda eýde ýatandan soň ony eýden arassalamak, sermek.

 • Derileri eýden çykardylar.

eýini görmek

Berk çäre görmek, temmi bermek, urmak.

eýini ýetirmek

 1. Öz mukdaryna, ýeterlik eýbermek, eýini az etmezlik.

  • Durdy, derileriň eýini ýetirgin!

 2. seret eýini görmek

  • Ony gözläp tapyp, mazalyja eýini ýetirmeli ekeniňiz ahyryn! Emma men dyzap, olaryň arasyndan sypdym-da, arkamy bir jaýa diräp, ýumruklarymy öňe uzatdym we öňürti sokulyp gelse, onuň eýini ýetirjekdigim aýtdym. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

3

eý görmek

Gowy görmek, eziz görmek, halamak, ýürekden ýagşy görmek.

 • Şonda-da ony men gaty eý görýän! («Edebiýat we Sungat» gazeti)

 • Öz goýnuny ählisinden eý görýär. («Tokmak» žurnaly)

 • Ol şert etse-etmese-de, diýenini edýän başlygy eý görýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Men tüpeňimi, gapanlarymy diýseň eý görýärdim. (B. Gurbanow, Çarwa Mergeniň gürrüňi)

 • Anna Petrowna meni öz ogly ýaly ýaly eý görýär. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Gandym awçy hem agtygy Myrady ölen ogunyň dereginde eý görýärdi. (A. Gowşudow, Eserler)