eçilmek işlik

Jomart bolmak, merhemetli bolmak, sahylyk etmek, joşmak.

 • Mundan eçildik bolmaz. (G. Gurbansähedow, Ýürek daş däl)

 • Mama has hem eçildi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Şu mahal Pökgen agaň eçilen wagty, baryp oturanymyzdan soň pul sora. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Biz tebigatyň eçilerine garaşyp durmarys. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
 • eçildi
 • eçildik
 • eçildiler
 • eçildiň
 • eçilen
 • eçilenini
 • eçileniň
 • eçileniňi
 • eçiler
 • eçilerdi
 • eçilerine
 • eçilesiň
 • eçilip
 • eçilipdi
 • eçilipdirler
 • eçiljek
 • eçiljekdigini
 • eçilme
 • eçilmedik
 • eçilmegini
 • eçilmek
 • eçilmekden
 • eçilmeli
 • eçilmez
 • eçilmeýän
 • eçilmäge
 • eçilmän
 • eçilmändir
 • eçilse
 • eçilseň
 • eçilsin
 • eçilsinler
 • eçiläýmese
 • eçiläýýär
 • eçilýän
 • eçilýär
 • eçilýärdi
 • eçilýärler