dyzdegşir

[dy:zdegşi:r]

Dyzba-dyz, ýanaşyk, ýakyn, golaý.

  • Garrylar ojagyň başynda, keçäniň üstünde dyzdegşir, ornaşykly oturdylar. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)