dyrmaşmak işlik

 1. Elleriň bilen ýapyşyp, aýaklaryň kömegi bilen ýokary çykjak bolmak, ýapyşyp bir zadyň üstüne münjek bolmak.

  • Sazaklaryň başyna dyrmaşyp çykan hažžyklar dünýäniň bolşuna geň galyjylyk bilen syn edýän ýalydylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Olaryň gözleri ýap-ýaňy dyrmaşyp barýan bir gara düşýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Dyrmamaga, gorjamaga kömekleşmek, bilelikde dyrmamak.


Duş gelýän formalary
 • dyrmaşan
 • dyrmaşanda
 • dyrmaşanlar
 • dyrmaşar
 • dyrmaşaryn
 • dyrmaşdy
 • dyrmaşdy-da
 • dyrmaşdyk
 • dyrmaşdylar
 • dyrmaşmaga
 • dyrmaşmagam
 • dyrmaşmagy
 • dyrmaşmak
 • dyrmaşsa-da
 • dyrmaşyp
 • dyrmaşypdy
 • dyrmaşypdyr
 • dyrmaşýan
 • dyrmaşýandygyna
 • dyrmaşýandyklaryny
 • dyrmaşýar
 • dyrmaşýardy
 • dyrmaşýarka
 • dyrmaşýarlar
 • dyrmaşýaryn