dyrjaşmak işlik

Jan çekmek, jan etmek, yhlas bilen ýapyşmak, bar güýjüňi goýmak, çalyşmak, dyryşmak.

 • Her niçik-de bolsa, ýola düşüp ugran wagtlarynda, onuň özi ýörejek bolup dyrjaşdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Bar güýji bilen böwedi saklamaga dyrjaşdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • dyrjaşar
 • dyrjaşardym
 • dyrjaşdy
 • dyrjaşdyk
 • dyrjaşdylar
 • dyrjaşdym
 • dyrjaşjakdygyny
 • dyrjaşmagyndan
 • dyrjaşmak
 • dyrjaşmaň
 • dyrjaşsa-da
 • dyrjaşsalaram
 • dyrjaşsaň-da
 • dyrjaşyp
 • dyrjaşypdy
 • dyrjaşypdyr
 • dyrjaşypdyrlar
 • dyrjaşýan
 • dyrjaşýana
 • dyrjaşýar
 • dyrjaşýardy
 • dyrjaşýardylar
 • dyrjaşýarlar