dykylmak işlik

  1. Dyky bilen ýapylmak, dyky bilen berkidilmek.

    • Çüýşeleriň agzy dykyldy.

  2. Dykyn emele gelmek, beklenmek, tutulmak.

  3. Pugta basyşdyrylyp, örän ýerleşikli edilip gaba salynmak.

    • Sähet aga içine ýagly gowurma dykylan garny horjundan çykardy. (A. Gowşudow, Eserler)

  4. Göçme manyda Sokulyp barmak, sokulyp girmek, sokjarylmak.

    • Märekäniň arasyna dykylyp girmek.

ýürek dykylmak

seret ýürek1