dykmak işlik

  1. Bir zady pugta basyşdyryp, örän ýerleşikli edip gaba salmak.

    • Haltany dykyp, otdan doldurmak gerek.

  2. Gepleşik dili Nebsewürlik bilen ýetişibildiginden iýmek, açlykdan çykan ýaly bolup nahar iýmek.

  3. Bir zadyň agzyny, deşigini beklemek, ýapmak.

    • Küýzäniň agzyna dykysyny dykmak.

derisine saman dykmak

seret deri