dygydan

[dy:gydan]

Çendenaşa, çakdanaşa, möçbersiz.

  • Şonuň bilen bir wagtda bolsa, şol çagyrylýan ýer onuň üçin dygydan daşary söýgüli, gymmat baha ýaly duýuldy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)