durmuş

 1. Ýaşaýyş döwri, zaman, ömür.

  • Bagtly we şatlykly durmuş.

 2. Filosofiýa Biziň aňymyza bagly bolmadyk obýektiw reallyk, materiýa, tebigat.

  • Durmuş aňy kesgitleýär.

 3. Jemgyýetiň maddy ýaşaýşynyň şertiniň jemi, güzeran, ýagdaý.

  • Onda peselen durmuşyny ýokary galdyrmak höwesi bar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 4. Bütin durşy, durky, göwresi.

  • Ol durmuşy bilen gagşaýardy. (A. Gowşudow, Powestler We Hekaýalar)

durmuş görmek

 1. Köp meseleler boýunça düşünjeli bolmak, köp zady başdan geçirmek.

  • Bu adam birnäçe ýyl jigit bolup gulluk eden we onda-munda oturylyşyklarda bolup, az-kem durmuş gören adamdy. (A. Gowşudow, Powestler We Hekaýalar)

 2. Ýaşamak, güzeran görmek.

durmuşa çykmak

Biri bilen goş birikdirmek, äre barmak, ýaşaýyş gurmak.

 • Uly gyzy bir eýýäm durmuşa çykyp, ondan bir gyzjagaz hem bolupdyr. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

durmuşa geçirmek

Bir işi amala aşyrmak, iş ýüzüne geçirmek.