durmak dur‧mak işlik

 1. Aýak çekmek, saklanmak, togtamak.

 2. Aýak üstüne galmak, dim-dik ýagdaýda bolmak, dikelmek.

  • Onuň ýigitleri meýdanyň bir çetinde durdular. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 3. Bir ýerde ýerleşmek, bar bolmak.

 4. Bir käre eýe bolmak, bir wezipäniň başynda bolmak, bir guramanyň agzasy bolmak.

  • Häkimiýet başynda işçiler we daýhanlar durýarlar. («Mydam taýýar» gazeti)

 5. Kömekçi işlik funksiýasynda ysnyşyp gelýän işligi bilen birlikde gymyldynyň başlanyşyny, dowamlylygyny we çylşyrymly häzirki zamany görkezýär.

  • Ýygnaşmaga durmak, goýbermäge durmak; gelip durmak, diýip durmak; öwsüp durmak.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem durmak - durdum, durduň, durupdyr.

arka durmak

seret arka 1


Duş gelýän formalary
 • duraly
 • duralyň
 • duramok
 • duramyzok
 • duran
 • durana
 • duranadyr
 • duranam
 • duranda
 • durandan
 • durandy
 • durandygy
 • durandygymy
 • durandygyna
 • durandygyndan
 • durandygyny
 • durandyklary
 • durandyklaryna
 • durandyklaryndan
 • durandyklaryny
 • durandyklarynyň
 • durandyr
 • duranlar
 • duranlara
 • duranlaram
 • duranlarda
 • duranlarmyka
 • duranlary
 • duranlarymy
 • duranlaryna
 • duranlarynda
 • duranlaryndan
 • duranlaryny
 • duranlaryň
 • duranlygy
 • duranlyk
 • duranmy
 • duranmyş
 • duranok
 • duranokdy
 • duranoklar
 • duranokmy
 • duransoň
 • durany
 • duranym
 • duranyma
 • duranymda
 • duranymdan
 • duranymy
 • duranymyz
 • duranymyzdan
 • duranymyzy
 • duranymyzyň
 • duranyna
 • duranynda
 • duranyndan
 • duranyny
 • duranynyň
 • duranyň
 • duranyňa
 • duranyňda
 • duranyňy
 • durar
 • durar-da
 • durara
 • durarda
 • durardan
 • durardy
 • durardyk
 • durardylar
 • durardym
 • durardyň
 • durarlar
 • durarlarmy
 • durarly
 • durarlyk
 • durarmy
 • durarsyň
 • durarsyňyz
 • durary
 • duraryn
 • duraryna
 • durarys
 • durasy
 • durasym
 • durasymyz
 • durasyň
 • durasyňyz
 • duraýan
 • duraýjak
 • duraýmak
 • duraýsa
 • duraýsadyk
 • duraýyn
 • duraýynmy
 • duraýyň
 • duraňok
 • durdam
 • durdugy
 • durdugymy
 • durdugyça
 • durdugyň
 • durduk
 • durdukça
 • durdular
 • durdularmy
 • durdum
 • durduň
 • durduňyz
 • durduňyzmy
 • durdy
 • durdy-da
 • durgun
 • durjaga
 • durjagam
 • durjagym
 • durjagyna
 • durjagyndan
 • durjagyny
 • durjak
 • durjakdan
 • durjakdy
 • durjakdygy
 • durjakdygyna
 • durjakdygyny
 • durjakdygynyň
 • durjaklarmy
 • durjakmy
 • durma
 • durma-da
 • durmady
 • durmady-da
 • durmadyk
 • durmadyklar
 • durmadylar
 • durmadym
 • durmadyň
 • durmaga
 • durmaga-da
 • durmagam
 • durmagy
 • durmagydyr
 • durmagym
 • durmagymy
 • durmagymyz
 • durmagymyzyň
 • durmagyna
 • durmagynda
 • durmagyndaky
 • durmagyndan
 • durmagyny
 • durmagynyň
 • durmagyň
 • durmagyňyz
 • durmajagy
 • durmajagyna
 • durmajagyny
 • durmajagyňyzy
 • durmajak
 • durmajakdygynyň
 • durmajakdyklaryny
 • durmajaklaryna
 • durmak
 • durmakda
 • durmakdan
 • durmakdyr
 • durmaklary
 • durmaklaryna
 • durmaklaryny
 • durmaklarynyň
 • durmaklyga
 • durmaklygy
 • durmaklygyna
 • durmaklygyndan
 • durmaklygynyň
 • durmaklygyň
 • durmaklyk
 • durmaklykda
 • durmaklykdan
 • durmakçy
 • durmalam
 • durmalar
 • durmalardan
 • durmalary
 • durmalaryny
 • durmalaryň
 • durmaly
 • durmalydy
 • durmalydygy
 • durmalydygyny
 • durmalydyr
 • durmalydyrlar
 • durmalymy
 • durmalyň
 • durman
 • durmanam
 • durmandy
 • durmandygyny
 • durmandyr
 • durmandyrlar
 • durmanlygy
 • durmanmy
 • durmansoň
 • durmany
 • durmanym
 • durmanyň
 • durmarsyň
 • durmaryn
 • durmarys
 • durmasa
 • durmasa-da
 • durmasak
 • durmasalar
 • durmasam
 • durmasana
 • durmasaň
 • durmasy
 • durmasydyr
 • durmasyn
 • durmasyna
 • durmasyny
 • durmasynyň
 • durmaz
 • durmazdan
 • durmazdy
 • durmazdyk
 • durmazdylar
 • durmazdym
 • durmazlar
 • durmazlarmyka
 • durmazlyga
 • durmazlygy
 • durmazlygyň
 • durmazlyk
 • durmazynyň
 • durmaýan
 • durmaýandygy
 • durmaýandygyny
 • durmaýanlygydyr
 • durmaýanym
 • durmaýanyndan
 • durmaýanyny
 • durmaýar
 • durmaýardy
 • durmaýardylar
 • durmaýarlar
 • durmaýaryn
 • durmaýarys
 • durmaýyn
 • durmaýynmy
 • durmaň
 • durmuş
 • dursa
 • dursa-da
 • dursak
 • dursak-da
 • dursalar
 • dursam
 • dursam-da
 • dursamam
 • dursamy
 • dursana
 • dursaň
 • dursaňam
 • dursaňyz
 • dursaňyzam
 • dursun
 • dursunlar
 • durubam
 • durup
 • durupdy
 • durupdylar
 • durupdym
 • durupdyr
 • durupdyr-da
 • durupdyrlar
 • durupdyryn
 • durupdyň
 • durupjyk
 • durupsyň
 • duruň
 • durýan
 • durýan-da
 • durýana
 • durýanam
 • durýandygy
 • durýandygydyr
 • durýandygyna
 • durýandygyndan
 • durýandygyny
 • durýandygynyň
 • durýandyklary
 • durýandyklaryna
 • durýandyklaryny
 • durýandyr
 • durýandyrlar
 • durýandyryn
 • durýandyrys
 • durýanlar
 • durýanlardan
 • durýanlary
 • durýanlaryndan
 • durýanlarynyň
 • durýanlaryň
 • durýanlygy
 • durýanlygydyr
 • durýanlygymdan
 • durýanlygynda
 • durýanlygyndadyr
 • durýanlygyndan
 • durýanlygyny
 • durýanlygynyň
 • durýanlygyň
 • durýany
 • durýanym
 • durýanyň
 • durýança
 • durýar
 • durýar-da
 • durýardy
 • durýardyk
 • durýardylar
 • durýardym
 • durýardyň
 • durýarlar
 • durýarmy
 • durýarsyň
 • durýarsyňyz
 • durýaryn
 • durýarys