duralga

  1. Otly, awtobus we ş. m. gatnaw serişdeleriniň ýolagçylary mündürýän we düşürýän ýeri, durýan ýeri.

    • Ol säher bilen turup, awtobus duralgasyna gönükdi. («Edebiýat we sungat» gazeti)

  2. Göçme manyda Ykrar, lebiz.

    • Onuň belli bir ýagdaýy, belli bir duralgasy ýokdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)