dumanlamak işlik

[duma:nlamak]

 1. Duman gurşap almak, duman örtmek, duman büremek.

  • Howanyň ýüzi dumanlap, jahan, gapyşan ýaly boldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Göçme manyda Garaňkyramak, ümezlemek (göz hakda).

  • Gözümiň öňi dumanlap dur.

 3. Göçme manyda Garjaşmak, bulaşmak (pikir hakda).

  • Onuň kellesi dumanlap durdy.


Duş gelýän formalary
 • dumanlady
 • dumanlamak
 • dumanlandy
 • dumanlap
 • dumanlar
 • dumanlary