dulanmak işlik

[du:lanmak]

  1. Dolanmak, bürelmek, örtülmek, çolanmak.

    • Argyn günüň şöhleleri kä bulutlara dulanýar, kä bolsa köwüň içine -- meniň ýanyma düşýär. («Edebiýat»)

  2. Jaýlanmak, ýerlenmek (ölen adam hakda).