duşmak işlik

[du:şmak]

 1. Birine duş gelmek, sataşmak, gabat gelmek.

  • Eziz şol günüň ertesi Nyýazbege duşdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Bir ýagdaýa sezewar bolmak, duçar bolmak, uçramak.

 3. Gabat gelmek, şowuna düşmek.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem duşmak - duşdum, duşduň, duşupdyr.


Duş gelýän formalary
 • duşaly
 • duşalyň
 • duşam
 • duşamok
 • duşamyzok
 • duşan
 • duşana
 • duşanam
 • duşanda
 • duşandan
 • duşandygy
 • duşandygyny
 • duşandyklaryna
 • duşandyklaryny
 • duşandyr
 • duşanlar
 • duşanlara
 • duşanlary
 • duşanlaryna
 • duşanlarynda
 • duşanlygy
 • duşanok
 • duşansoň
 • duşany
 • duşanym
 • duşanyma
 • duşanymda
 • duşanymyzda
 • duşanyna
 • duşanynda
 • duşanyndan
 • duşanyny
 • duşanyň
 • duşanyňda
 • duşar
 • duşardym
 • duşarlar
 • duşarmy
 • duşarsyň
 • duşaryn
 • duşarys
 • duşaýan
 • duşaýdy
 • duşaýjak
 • duşaýmagyň
 • duşaýmak
 • duşaýmaly
 • duşaýmalymy
 • duşaýmaz
 • duşaýsa
 • duşaýsam
 • duşaýsaň
 • duşduk
 • duşdukmy
 • duşdular
 • duşdum
 • duşdumy
 • duşduňmy
 • duşduňyz
 • duşduňyzmy
 • duşdy
 • duşdy-da
 • duşjagyňy
 • duşjak
 • duşjakdygy
 • duşjaklaryna
 • duşlary
 • duşlarydy
 • duşlarydyr
 • duşlarym
 • duşlarymdan
 • duşlarymy
 • duşlarymyň
 • duşlarynda
 • duşlaryndan
 • duşlaryny
 • duşlarynyň
 • duşlaryň
 • duşluk
 • duşma
 • duşmady
 • duşmady-da
 • duşmadyga
 • duşmadyk
 • duşmadyklary
 • duşmadylar
 • duşmadym
 • duşmadymy
 • duşmadyň
 • duşmaga
 • duşmagy
 • duşmagyň
 • duşmajagyna
 • duşmak
 • duşmakçy
 • duşmalaryna
 • duşmalarynyň
 • duşmalaryň
 • duşmaly
 • duşmalydy
 • duşman
 • duşmana
 • duşmanam
 • duşmanda
 • duşmandan
 • duşmandy
 • duşmandygyny
 • duşmandym
 • duşmandyr
 • duşmandyrlar
 • duşmanlar
 • duşmanlara
 • duşmanlardan
 • duşmanlarmy
 • duşmanlary
 • duşmanlarydyr
 • duşmanlarym
 • duşmanlaryma
 • duşmanlarymdan
 • duşmanlarymyz
 • duşmanlarymyzy
 • duşmanlarymyzyň
 • duşmanlaryna
 • duşmanlaryndan
 • duşmanlaryny
 • duşmanlarynyň
 • duşmanlaryň
 • duşmanlaryňa
 • duşmanlaryňy
 • duşmanlaryňyz
 • duşmanlaryňyzyň
 • duşmanlygy
 • duşmanlyk
 • duşmany
 • duşmanydy
 • duşmanydyr
 • duşmanym
 • duşmanyma
 • duşmanymy
 • duşmanymyz
 • duşmanymyzy
 • duşmanymyň
 • duşmanyna
 • duşmanyndan
 • duşmanyny
 • duşmanynyň
 • duşmanyň
 • duşmanyňa
 • duşmanyňdyr
 • duşmanyňy
 • duşmanyňyz
 • duşmanyňyza
 • duşmanyňyzyň
 • duşmanyňyň
 • duşmasa
 • duşmasam-da
 • duşmasyn
 • duşmaz
 • duşmazdan
 • duşmazlygy
 • duşmazmy
 • duşmazy
 • duşmazymyň
 • duşmazyndan
 • duşmaýan
 • duşmaýany
 • duşmaýar
 • duşmaýardy
 • duşmaýarlar
 • duşsa
 • duşsa-da
 • duşsak
 • duşsam
 • duşsaň
 • duşsaňam
 • duşsaňyz
 • duşup
 • duşupdy
 • duşupdylar
 • duşupdyr
 • duşupdyrlar
 • duşupdyryn
 • duşupdyň
 • duşupsyňyz
 • duşuň
 • duşýan
 • duşýan-da
 • duşýanam
 • duşýandygy
 • duşýandygyna
 • duşýandygyny
 • duşýandyr
 • duşýanlary
 • duşýanlaryndandyr
 • duşýanlarynyň
 • duşýanlygydyr
 • duşýanlygyny
 • duşýany
 • duşýança
 • duşýar
 • duşýardy
 • duşýardym
 • duşýarlar
 • duşýarmy
 • duşýarsyň
 • duşýarys