duýulmak işlik

Öňünden bilişmek, aňylmak; syzylmak.

  • Näme üçindir, gelen adamyň sesi oňa tanyş ýaly bolup duýuldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem duýulmak - duýlar, duýlupdyr.