dogry sypat

 1. Egri däl, gyşyk bolmadyk, göni.

  • Tüpeňi dogry çenemeklik gerek! (J. Akyýew, Mergeniň ogly)

  • Dogry gelen keýigiň iki gözünden başga aýyby ýok. (nakyl)

 2. Ýalňyş däl, hakykata laýyk gelýän, çyn.

  • Dogry düşünjeler köp adamlaryň zähmet işiniň prosesinde emele gelýär. (S. N. Winogradow, A. F. Kuzmin, Logika)

  • Saklamasaň, gitsem dogry ýol bilen, Ýeterdim maksada, käbäm, atam jan! (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar y çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp u ýazylýar.

Meselem dogry - dogruda, dogrular, dogrusy.

dogry gelmek

Miýesser bolmak, saý-sebäp bilen edilmek, gabat gelmek.

 • Bir säwlik sebäpli şu saparky döwekde tohum atlary ulanmak dogry gelipdir. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

dogry tapmak

Makul görmek, dogry diýip bilmek.

dogryňdan gelmek

Hakykaty aýtmak.

 • Gidere ýerim galmady, dogrymdan geleýin! («Mydam Taýýar» Gazýeti)