dogmak işlik

  1. Eneden bolmak, dünýä inmek.

  2. Peýda bolmak, görünmek, çykmak, ýüze çykmak.

    • Dogdy Watanmyzyň ýaşmasyz Aýy, Ýalpyldap şöhlesi artýar günsaýy. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

    • Gün dogup, äleme nuruny saçdy, dünýäni ýagtyltdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem dogmak - dogdum, dogduň, dogupdyr.

dogman geçmiş

Çaga, beýlekä käýelip aýdylýan aňlatma.

  • Heý, dogman geçmiş. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)