dogma1

Ogul çaga, ogul.

  • Biziň dogmamyz bilen siziň gyzyňyzyň hyşy-wyşy gürrüňleri hem bar bolara çemeli. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

dogma2

Köre-körlük bilen hiç bir tankydy barlagsyz, «hakykatdyr» diýlip kabul edilýän, subut edilmän makullanylýan ýagdaý, düzgün.