dogabitdi

Dogaly bäri, dogup-döräli bäri, ömrüniň durkuna, ömür boýy, doga.

  • Ol özüniň asly gepleýän şiwesini üýtgetjek bolup şunça jan etdi welin, ol oňa peýda bermedi, onuň dogabitdi endik eden şiwesi özüne baka çekip, onuň aslynyň kimdigini görkezip durýardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Dogabitdi yssy bilen endik eden adamlar gara derlerini saçyp, ekinleriniň bol biten hasyllaryny ýygnaýardylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)