doga do‧ga 1

[doga:]

 1. Dini söz Dini düşünjä görä: keselden gutulmak, göz degmezlik we ş. m. üçin işan-mollalaryň ýazyp berýän bölejik «mukaddes» hatlary.

  • Doga dakýar sygrynyň ol boýnuna. («Tokmak» žurnaly)

 2. Dine ynanýan adamlar tarapyndan haýyş bilen «hudaýa», «keramatly» adamlara ýüz tutanlarynda okalýan Gurhan setirleri.

  • Galandar onuň sözüne ähmiýet bermedi-de, iki eliniň aýasyny ýüzüniň golaýyna ýetirip, pyşyrdap doga okamaga başlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

doga do‧ga 2

seret dogabitdi

 • Doga sallah edeniňe-de şükür. (Ata Salyh, Dynç alyş Wagty)

 • Şeker doga şeýle. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)


Duş gelýän formalary
 • doga-da
 • dogada
 • dogadan
 • dogadyr
 • dogalar
 • dogalaram
 • dogalardan
 • dogalary
 • dogalarymyz
 • dogalarymyzyň
 • dogalaryny
 • dogalarynyň
 • dogalaryň
 • dogalaryňy
 • dogaly
 • dogalym
 • dogalynyň
 • dogam
 • dogamda
 • dogamy
 • doganam
 • dogany
 • doganydy
 • doganydyr
 • doganymy
 • doganymyka
 • doganyň
 • doganyňam
 • doganyňdy
 • doganyňdyr
 • doganyňmy
 • dogasy
 • dogasy-da
 • dogasynam
 • dogasynda
 • dogasyny
 • dogasyz
 • dogaň
 • dogaňam
 • dogaňda
 • dogaňy
 • dogaňyzy