doýmak işlik

 1. Doýýançaň iýmek, geregiňçe iýmek, mazaly naharlanmak.

  • Kaştanka örän kän iýdi, emma weli doýmady, ýöne nahar iýmekden melul boldy. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

 2. Baý bolmak, baýlaşmak.

  • Aý, soltanym, soltanlaryň nebsine doýmak ýokdur! (Myraly)

  • Dok, çaýkanman, aç doýmaz. (nakyl)

 3. Göçme manyda Görüp ganmak, kanagatlanmak.

  • Säher-säher açyp albomyň gatyn, Gaýbana seredip doýýan -- diýenmiş. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Suratyňy gördüm, gözüm doýanok, Basmasam bagryma, ýürek goýanok. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 4. Göçme manyda Bizar bolmak, irmek, ýadamak, armak.

  • Galmagaldan, suwdan ol irdi, doýdy. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

  • Men ondan tüýs doýdum.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem doýmak - doýdum, doýduň, doýupdyr.


Duş gelýän formalary
 • doýan
 • doýana
 • doýanam
 • doýanda
 • doýandan
 • doýanlar
 • doýanlary
 • doýanok
 • doýansoň
 • doýanyny
 • doýanyňdan
 • doýar
 • doýarlar
 • doýarly
 • doýarlyk
 • doýaýmaga
 • doýaýyn
 • doýaňok
 • doýdugy
 • doýdugyň
 • doýduk
 • doýdukdan
 • doýdular
 • doýdularmy
 • doýdum
 • doýdumy
 • doýduň
 • doýduňmy
 • doýduňyz
 • doýdy
 • doýgun
 • doýjak
 • doýma
 • doýmady
 • doýmadyga
 • doýmadygym
 • doýmadyk
 • doýmadym
 • doýmadyň
 • doýmadyňmy
 • doýmaga
 • doýmagy
 • doýmajagy
 • doýmajakdygyny
 • doýmak
 • doýman
 • doýmanam
 • doýmandyr
 • doýmany
 • doýmanyň
 • doýmarsyň
 • doýmasa
 • doýmasa-da
 • doýmasalar
 • doýmasaň
 • doýmasyn
 • doýmaz
 • doýmazdy
 • doýmazlar
 • doýmazlygy
 • doýmazlyk
 • doýmazlykdan
 • doýmaýan
 • doýmaýanyňa
 • doýmaýar
 • doýmuş
 • doýsa
 • doýsa-da
 • doýsam
 • doýsaň
 • doýsun
 • doýsunlar
 • doýup
 • doýupsyň
 • doýýan
 • doýýanlygyny
 • doýýança
 • doýýar
 • doýýarsyň