diwan 1

Oturmak we gyşaryp ýatmak üçin arkaly ýumşak mebel.

 • Diwanyň üstünde ony oturtdym. (Çary Aşyr, Poemalar)

diwan 2

[di:wa:n]

Könelişen söz Köne döwürde Gündogar ýurtlarynda ýokary wezipedäki adamlardan gurlan sowet, edara.

 • Şol gün diwanyň töweregine üýşen jemagat örän kändi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Bütin arçynlaryň, eminleriň, emeldarlaryň diwana çagyrylan gününde wolostnoýyň oňa gitmän galmagy ony biraz ikirjiňletdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

diwan 3

[di:wa:n]

Edebiýat termini Gündogar edebiýatlarynda liriki eserleriň ýygyndysy.


Duş gelýän formalary
 • diwana
 • diwanadyr
 • diwanda
 • diwandaky
 • diwandan
 • diwanlar
 • diwanlary
 • diwanlaryny
 • diwanly
 • diwanmy
 • diwany
 • diwanym
 • diwanymda
 • diwanymy
 • diwanymyzyň
 • diwanyn
 • diwanyna
 • diwanynda
 • diwanyndan
 • diwanyny
 • diwanynyň
 • diwanyň