dilegçi at

  1. Çat dilemäge, soramaga gelen adam.

  2. Gedaý ýaly diläp zat alyp ýören adam, el serip ýören adam.

    • Hasanaly agaň hem metjidiň gapysynda oturyp, dilegçilere goşulypdyr -- diýdiler. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)