dikeltmek di‧kelt‧mek işlik

 1. Ýerinden galdyrmak, ör turuzmak, dim-dik edip goýmak, galdyrmak.

  • Aman poşçy özüniň daýaw göwresini dikeldip: -- Sähet! Karpat dagynyň töwereginde gezen günleriň ýadyňa düşýärmi? -- diýdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Göçme manyda Aýaga galdyrmak, ösdürmek, ýaýbaňlatmak.

  • Halk hojalygyny dikeltmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dikeltmek - dikeldýär, dikelder, dikeldipdir.


Duş gelýän formalary
 • dikeldeli
 • dikeldem
 • dikelden
 • dikeldende
 • dikeldenden
 • dikeldendigi
 • dikeldendiklerini
 • dikeldenimizde
 • dikeldenlerinden
 • dikelder
 • dikelderler
 • dikeldersiň
 • dikeldip
 • dikeldipdir
 • dikeldipdirler
 • dikeldýän
 • dikeldýändigini
 • dikeldýänçä
 • dikeldýär
 • dikeldýärdi
 • dikeldýäris
 • dikeldýärler
 • dikeltdi
 • dikeltdik
 • dikeltdiler
 • dikeltdim
 • dikeltdiň
 • dikeltjege
 • dikeltjegini
 • dikeltjek
 • dikeltjekdigini
 • dikeltme
 • dikeltmedik
 • dikeltmegi
 • dikeltmeginde
 • dikeltmegine
 • dikeltmegini
 • dikeltmeginiň
 • dikeltmegiň
 • dikeltmek
 • dikeltmekde
 • dikeltmekden
 • dikeltmekdi
 • dikeltmekdir
 • dikeltmeklige
 • dikeltmekligi
 • dikeltmekligine
 • dikeltmeklik
 • dikeltmeklikde
 • dikeltmeli
 • dikeltmelidi
 • dikeltmelidigini
 • dikeltmelidir
 • dikeltmesi
 • dikeltmezden
 • dikeltmäge
 • dikeltmän
 • dikeltmäniň
 • dikeltse