diýmek diý‧mek 1 işlik

Birine bir zat aýtmak, habar bermek, duýdurmak.

 • Bu ýyl gallamyz bol bolar -- diýdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

diýmek diý‧mek 2

Eýsem bolsa, şeýlelikde, onda we ş. m. netije çykarmagy, jemlemegi aňladýan giriş sözi.

 • Diýmek, ol meniň ýüregim bilen oýun etdimi? (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň gyzy)

 • Diýmek, sen meniň bilen kluba gitjek däl-de?!


Duş gelýän formalary
 • diýdem
 • diýdi
 • diýdi-de
 • diýdigem
 • diýdigi
 • diýdigim
 • diýdigimiz
 • diýdigiň
 • diýdigiňiz
 • diýdik
 • diýdik-de
 • diýdiler
 • diýdilermi
 • diýdim
 • diýdim-de
 • diýdimem
 • diýdimi
 • diýdimmi
 • diýdir
 • diýdiň
 • diýdiňiz
 • diýdiňizmi
 • diýdiňmi
 • diýeli
 • diýeliň
 • diýem
 • diýemok
 • diýen
 • diýende
 • diýenden
 • diýendigi
 • diýendigine
 • diýendigini
 • diýendiklerini
 • diýendir
 • diýene
 • diýenem
 • diýeni
 • diýenidi
 • diýenidir
 • diýenim
 • diýenimde
 • diýenimden
 • diýenimdir
 • diýenime
 • diýenimi
 • diýenimiz
 • diýenimizde
 • diýenimize
 • diýenimizi
 • diýeninde
 • diýeninden
 • diýenine
 • diýenini
 • diýeniniň
 • diýeniň
 • diýeniňde
 • diýeniňden
 • diýeniňe
 • diýeniňi
 • diýeniňiz
 • diýeniňizden
 • diýeniňizi
 • diýenler
 • diýenlerem
 • diýenleri
 • diýenleridir
 • diýenlerim
 • diýenlerimi
 • diýenlerimiň
 • diýenlerinde
 • diýenlerinden
 • diýenlerine
 • diýenlerini
 • diýenleriniň
 • diýenleriň
 • diýenleriňi
 • diýenligi
 • diýenmiş
 • diýenok
 • diýenokdy
 • diýenoklar
 • diýensoň
 • diýer
 • diýer-de
 • diýerde
 • diýerden
 • diýerdi
 • diýerdik
 • diýerdiler
 • diýerdim
 • diýerdiň
 • diýere
 • diýerin
 • diýerinden
 • diýerine
 • diýerini
 • diýerinmi
 • diýeris
 • diýerkä
 • diýerler
 • diýerlerkä
 • diýerli
 • diýerlik
 • diýerlikdi
 • diýerlikdir
 • diýermi
 • diýersiň
 • diýersiňiz
 • diýesi
 • diýesim
 • diýesiň
 • diýesiňiz
 • diýeýin
 • diýeýinmi
 • diýeňok
 • diýgin
 • diýibem
 • diýip
 • diýipdi
 • diýipdik
 • diýipdiler
 • diýipdim
 • diýipdir
 • diýipdir-de
 • diýipdirin
 • diýipdirler
 • diýipdiň
 • diýipdiňiz
 • diýipler
 • diýipmi
 • diýipsiň
 • diýipsiňiz
 • diýiň
 • diýjege
 • diýjegi
 • diýjegim
 • diýjegime
 • diýjegimi
 • diýjegimizi
 • diýjegine
 • diýjegini
 • diýjeginiň
 • diýjegiň
 • diýjegiňi
 • diýjegiňiz
 • diýjegiňizi
 • diýjek
 • diýjekde
 • diýjekden
 • diýjekdi
 • diýjekdigini
 • diýjekdim
 • diýjekdir
 • diýjekler
 • diýjekleri
 • diýjeklerimi
 • diýjeklerini
 • diýjekmi
 • diýme
 • diýme-de
 • diýmedi
 • diýmedi-de
 • diýmedigim
 • diýmedigini
 • diýmedik
 • diýmedikmi
 • diýmediler
 • diýmedilermi
 • diýmedim
 • diýmedimi
 • diýmedimmi
 • diýmediňmi
 • diýmegem
 • diýmegi
 • diýmegim
 • diýmegimden
 • diýmegimiz
 • diýmegimizi
 • diýmegimiň
 • diýmegin
 • diýmeginden
 • diýmegine
 • diýmegini
 • diýmeginiň
 • diýmegiň
 • diýmegiňiz
 • diýmegiňizi
 • diýmejege
 • diýmejegi
 • diýmejegimi
 • diýmejegini
 • diýmejegiň
 • diýmejegiňi
 • diýmejek
 • diýmejekleri
 • diýmek
 • diýmekde
 • diýmekden
 • diýmekdi
 • diýmekdigine
 • diýmekdigini
 • diýmekdir
 • diýmekleri
 • diýmeklerinden
 • diýmekleriniň
 • diýmeklige
 • diýmekligi
 • diýmekligiň
 • diýmeklik
 • diýmeklikdir
 • diýmekçi
 • diýmeli
 • diýmelidi
 • diýmelidigi
 • diýmelidigimi
 • diýmelidigine
 • diýmelidigini
 • diýmelidim
 • diýmelidir
 • diýmelimi
 • diýmerin
 • diýmeris
 • diýmersiň
 • diýmese
 • diýmese-de
 • diýmesek
 • diýmeselerem
 • diýmesem
 • diýmesem-de
 • diýmesene
 • diýmeseň
 • diýmeseňem
 • diýmesi
 • diýmesin
 • diýmesinden
 • diýmesine
 • diýmesini
 • diýmesinler
 • diýmez
 • diýmezden
 • diýmezdi
 • diýmezdiler
 • diýmezdim
 • diýmezdiň
 • diýmezini
 • diýmezler
 • diýmezlermi
 • diýmezligiň
 • diýmezlik
 • diýmezmi
 • diýmezmikä
 • diýmeýän
 • diýmeýär
 • diýmeýärdi
 • diýmeýärdiler
 • diýmeýärdim
 • diýmeýäris
 • diýmeýärler
 • diýmeýärsiň
 • diýmiş
 • diýmäge
 • diýmäge-de
 • diýmäliň
 • diýmän
 • diýmändi
 • diýmändik
 • diýmändiklerine
 • diýmändiler
 • diýmändim
 • diýmändir
 • diýmändirin
 • diýmändirler
 • diýmändirlermi
 • diýmänem
 • diýmäni
 • diýmäniň
 • diýmänmi
 • diýmäýin
 • diýmäň
 • diýse
 • diýse-de
 • diýsegem
 • diýsek
 • diýsek-de
 • diýseler
 • diýselerem
 • diýsem
 • diýsem-de
 • diýsemem
 • diýsene
 • diýseň
 • diýseň-de
 • diýseňem
 • diýseňiz
 • diýseňiz-de
 • diýseňizem
 • diýsin
 • diýsinler
 • diýsinmi
 • diýäý
 • diýäýdi
 • diýäýen
 • diýäýiň
 • diýäýjek
 • diýäýme
 • diýäýmegi
 • diýäýmeginiň
 • diýäýmek
 • diýäýmekden
 • diýäýmeli
 • diýäýmese
 • diýäýmesek
 • diýäýmesem
 • diýäýmeseň
 • diýäýmesinler
 • diýäýmez
 • diýäýmäge
 • diýäýse
 • diýäýsek
 • diýäýseler
 • diýäýsem
 • diýäýseň
 • diýäýseňem
 • diýäýýär
 • diýýän
 • diýýän-de
 • diýýändigine
 • diýýändigini
 • diýýändigiňize
 • diýýändikleri
 • diýýändiklerini
 • diýýändir
 • diýýändirin
 • diýýändiris
 • diýýändirler
 • diýýäne
 • diýýänem
 • diýýäni
 • diýýänidi
 • diýýänidir
 • diýýänim
 • diýýänime
 • diýýänimi
 • diýýänimiz
 • diýýänimiziň
 • diýýäninden
 • diýýänine
 • diýýänini
 • diýýäniniň
 • diýýäniň
 • diýýäniňiz
 • diýýäniňize
 • diýýänler
 • diýýänlerden
 • diýýänlerdendi
 • diýýänlere
 • diýýänlerem
 • diýýänleri
 • diýýänleridir
 • diýýänlerimize
 • diýýänlerine
 • diýýänlerini
 • diýýänleriniň
 • diýýänleriň
 • diýýänleriňiz
 • diýýänligi
 • diýýänliginden
 • diýýänligini
 • diýýänmi
 • diýýänçä
 • diýýär
 • diýýär-de
 • diýýärdi
 • diýýärdik
 • diýýärdiler
 • diýýärdim
 • diýýärdiň
 • diýýärem
 • diýýärin
 • diýýäris
 • diýýärkä
 • diýýärler
 • diýýärlerkä
 • diýýärmi
 • diýýärmiň
 • diýýärsiň
 • diýýärsiňiz
 • diýýärsiňizmi