dessine

Şol wagtyň özünde, şol minutda, tizlik bilen, şol bada, derrew, tiz.

  • Gijäniň ýarymyndan köpüsini ukusyz geçiren adamlar kelleleri ýassyga ýeten dessine uka gitdiler. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)


Duş gelýän formalary
  • dessine-de
  • dessinede