derek de‧rek 1 at

Botanika Söwütler maşgalasyndan bolan dik ösýän ýyldyrawuk ýaprakly agaç.

 • Ekilen gök deregiň başyny asmana göterip, obanyň üstaşyr görünýärdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem derek - deregi.

derek de‧rek 2 at

 1. Habar, ideg, ugur.

  • Deregiň kimden soraýyn, Sensiz ne meýlis kylaýyn. («Görogly» eposy)

  • Men ondan derek bilmedim. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Grammatik termin Ornuna, ýerine, öwezine, üçin.

  • Gerek deregi ýykar. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem derek - deregi.

deregi dargamak

Bir zatdan nam-nyşan galmazlyk.

derek tapmak

Biri ýa-da bir zat hakda habar eşitmek, nirede we neneňsi, nähilidigini bilmek.


Duş gelýän formalary
 • derege
 • deregem
 • deregi
 • deregim
 • deregime
 • deregimi
 • deregimiz
 • deregin
 • dereginde
 • dereginden
 • deregine
 • deregini
 • dereginiň
 • deregiň
 • deregiňe
 • deregiňi
 • derekden
 • derekdir
 • derekler
 • dereklerden
 • derekleri
 • dereklerine
 • derekli
 • derekligiň
 • dereklikdi
 • dereklilik
 • dereksiz
 • dereksize
 • dereksizlige
 • dereksizligi
 • dereksizligini
 • dereksizlik
 • dereksizlikdenmi