derňelmek işlik

 1. Bir işiň dogrudygy, kanuna laýykdygy barlanyp bilinmek, barlanmak.

  • Ideýa ugry bilen birlikde olaryň çeperçilik derejesi hem ýörite derňelmelidir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Jenaýatçylaryň işi derňelip suda geçirildi.

 2. Ylmy taýdan barlag, derňew geçirilmek.

  • Türkmen diliniň işlik derejeleri ylmy taýdan derňelýär.


Duş gelýän formalary
 • derňeldi
 • derňelen
 • derňelende
 • derňelenden
 • derňelenok
 • derňelip
 • derňelipdir
 • derňelmedi
 • derňelmedik
 • derňelmegi
 • derňelmeginden
 • derňelmegine
 • derňelmegini
 • derňelmeginiň
 • derňelmejegini
 • derňelmek
 • derňelmeli
 • derňelmelidigini
 • derňelmelidir
 • derňelmesinde
 • derňelmesine
 • derňelmezligi
 • derňelmezlik
 • derňelmeýär
 • derňelmäge
 • derňelmän
 • derňelse
 • derňelse-de
 • derňelýän
 • derňelýändigini
 • derňelýäniň
 • derňelýänligi
 • derňelýänligini
 • derňelýär
 • derňelýärdi
 • derňelýärkä
 • derňelýärler