derňelmek işlik

  1. Bir işiň dogrudygy, kanuna laýykdygy barlanyp bilinmek, barlanmak.

    • Ideýa ugry bilen birlikde olaryň çeperçilik derejesi hem ýörite derňelmelidir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Jenaýatçylaryň işi derňelip suda geçirildi.

  2. Ylmy taýdan barlag, derňew geçirilmek.

    • Türkmen diliniň işlik derejeleri ylmy taýdan derňelýär.