der at

Deri asty mäzlerden çykýan suwuklyk, çyg.

  • Derýadaky dür dek dürdäne derler Syrygýar ýaňakdan mysaly simap. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Baharyň egnindäki göwşüllän keteni köýneginiň ýagyrnysyna der çykypdyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

ajy deriňi çykarmak

Oňatja işlemek.

der basmak

Kynçylyk görmek, gysylmak, gyssanyp derlemek.

der bermek

Ýokary temperaturadan ýa-da agyr zähmetden soň derlemek (adam barada) ; çapylýan atlardan der çykmak, derlemek.

der dökmek

Köp zähmet sarp etmek, zähmet çekmek, işlemek.

  • Gündizine kolhozçylar pillerini güne ýalpyldadyp, der döküp işleýärdiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

der saçmak

seret der dökmek

gara dere batmak

Gaty derlemek, egin-başyňy sykybermeli bolmak, derläp öl-suw bolmak.