depmek işlik

 1. Toýnak salmak (mal barada) ; aýagyň bilen urmak (adam barada).

  • Eşek semrese, eýesini deper. (nakyl)

 2. Ýeri pil bilen agdarmak, agdaryp bejermek.

 3. Göçme manyda Ulagy çalt sürmek, çapmak, at salmak.

  • Anha, atlar eýerlengi dur, howatyrly ýagdaý duş gelse, müner-de deperin. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Meret derrew ol iňňildi sesiň çykan ýerine ýabysyny depdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 4. Tüpeň göçende, bady yzyna urmak.

  • Ýok, sen atyp bilmersiň, bu tüpeň gaty depýär. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

bir depen ýeriňi depip durmak

Bir diýen zadyňy zol gaýtalap durmak.

 • Şo bir depen ýeriňi depip dursuň. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň Gyzy)

ýer depip durmak

seret ýer