dep

dep bolmak

Ýok bolmak, başyňdan sowulmak, aýrylmak.

  • Saňa geljek külli bela dep bolsun, Tuwak aga, saňa bir don gerekdir. (Mollamurt, Saýlanan eserler)

dep etmek

Öňüni almak, aradan götermek.

dep

Gepleşik dili seret deprek

  • Meniň üçin dep bilen taňňyryň tapawudy ýok, al-da taňňyrdadyber. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)