demirgazyk-günbatar de‧mir‧ga‧zyk-gün‧ba‧tar

Demirgazyk bilen günbataryň aralygyndaky tarap.

  • Komandir salgy berlen ugra seredende, demirgazyk-günbatar tarapdan tokaý agaçlygynyň arasy bilen özlerine bakan gelýän nemes soldatlaryny gördi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)