demgysma dem‧gys‧ma at

Medisina Ýüregiň ýa-da bronhlaryň kesellemegi netijesinde emele gelýän bogulma keseli, agyrlyk bilen dem alma keseli, astma.

  • Demgysma inçekeseliň uzaga çekýän formasynda öýkeniň köp böleginiň bu kesel bilen kesellemeginden gelip çykýan alamatdyr. (A. Ahundow, Inçekesel we oňa garşy göreş)


Duş gelýän formalary
  • demgysmadan
  • demgysmaly
  • demgysmanyň
  • demgysmasy