dem-dynç dem-dynç

[dem-dy:nç]

Işden ýadalandan soň alynýan dynç.

  • Juma, sen dem-dynjyňy al, belki ýene yzyňa gitmeli bolar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Öz mekanynda birnäçe gün dem-dynç aldy. («Görogly» eposy)

  • Soň bular daň saz beren mahallarynda, ogryn berkitmelerine ýetdiler we dem-dynç aldylar. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Dem-dynç bermek.