degişmek işlik

 1. Özara oýun edişip, bälçireşip gürrüň etmek ýa-da bir hereket etmek, wäşilik bilen biri-biriňe söz gatmak.

  • Begenç adatda gelin-gyzlar bilen sözleşmäge, degişmäge çekinmeýän, wäşi, şowhun bir ýigitdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Ýigitler gülşüp, degşip baryşlaryna, ýoluň kynçylygyny äsgermezlik edýärdiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Çalyşmak, alyşmak.

  • Men kitabymy ýoldaşym bilen degişdim.

 3. Özgermek, üýtgemek.

  • Diňe ýiti gözleriniň garaşy biraz degişdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Emma häzir ýagdaý üýtgedi, syýasat degişdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 4. Biri-birine degmek, gysylmak, ýanaşmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem degişmek - degşer, degşipdir.