degişme

Özara oýun edişip, bälçireşip edilýän gürrüň ýa-da bir hereket.

  • Dostlaryň teýeneli degişmeleri bir bada ýatdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Aýsoltanyň degişmesine düşünmedik Begenjiň sesi zaryn çykdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Eýsem sen ölümden gorkýarsyň-da -- diýip, professor ýönekeý degişme bilen aýtdy we ýylgyrdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)