degişgen

Degişmekligi gowy görýän, çeper sözleri bilen adamlary gülüşdirip bilýän, bälçik, wäşi, şoh.

  • Ol örän degişgen hem dogumlydy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Mollanepes öz döwrüniň sowatly, düşünjeli, degişgen, märeke söýen adamy bolupdyr. («Edebiýat»)