dazlamak işlik

  1. Çalt ýöremek, gaty-gaty ýöräp gitmek, tiz, çalt hereket etmek.

    • Dynjyny alan aýy sürüsi dazlap geçdi. (I. S. Turgenew, Awçynyň Hatlaryndan)

    • Maşyn daş düşelen ýoldan dazlap barýardy. (A. Gowşudow, Eserler)

    • Annaguly öýden dazlap çykdy. (A. Durdyýew, Bagtly Ýigit)

  2. Sesli, bat bilen zyňlyp gitmek, wazlamak, dazyrdyly ses çykmak.