dawa at

[da:wa:]

 1. Aýry-aýry meseleler boýunça adamlar arasynda döreýän ylalaşyksyzlyk.

  • Poemanyň çap bolup çykmagy her dürli edebi jemgyýetler arasynda dawalar döredipdir. («Edebiýat»)

  • Siziň iş hakynda edýän dawaňyza, heý, onuň dahyly barmy? (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 2. Galmagal, gykylyk, jenjel.

  • Bu ýerde dawany ulaldyp durasy iş ýok-la! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Maňa anyk garşylyk görkezmese-de, ertir onuň dawa turuzmagy mümkin. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 3. Göçme manyda Uruş, jeň.

  • Bir müň dokuz ýüz on dördünji ýylda dawa başlandy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)