daraklyk da‧rak‧lyk 1

Anatomiýa Dabanyň üzeňňilikden barmaklara çenli bolan bölegi.

 • Gulagyna bir wyşy-wyşy ilse, ol daraklygyna galyp, ýeke öýliniň horazy ýaly hekerjekläp, daş-töweregine seredýärdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 • Garawul şol wagtda başga birinden üýşenip, aýaklarynyň daraklygyna basyp, koridor bilen gitdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem daraklyk - daraklygy.

daraklyk da‧rak‧lyk 2

Zoologiýa Ýaşyl reňkli, çüňki uzyn we guýrugy darak ýaly ýazylyp duran sara meňzeş guş.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem daraklyk - daraklygy.


Duş gelýän formalary
 • daraklyga
 • daraklygy
 • daraklygydyr
 • daraklygyma
 • daraklygymyza
 • daraklygyna
 • daraklygynda
 • daraklygynyň
 • daraklygyň
 • daraklygyňa
 • daraklykdaky
 • daraklykdan
 • daraklyklary
 • daraklyklaryna
 • daraklyklaryndaky